IPC Calendar

August and September 2018-IPC Calendar

November 2018-IPC Calendar

Nov 2018 IPC Calendar.pdf

December 2018-IPC Calendar

Dec 2018 IPC Lesson Plan.pdf
January 2019-IPC Calendar
Jan 19 IPC Lesson Plan.pdf

February 2019-IPC Calendar
Feb 19 IPC Lesson Plan.pdf

March 2019-IPC Calendar

Mar 19 5th 6 weeks Calendar.pdf
April 2019-IPC Calendar
April 19 5th 6 weeks Calendar.pdf

May 2019-IPC Calendar

May 19 5th 6 weeks Calendar.pdf